درباره ما:
نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها حسب عنايت و دستور حضرت آيت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌ العالی) با هدفی متعالی و در راستای ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهی و در راستای تبيين ارزشهای اسلامی و تعميق آگاهيهای دينی و اعتقادی دانشجويان و دانشگاهيان و بر اساس مصوبه نهايی اسفندماه سال 1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ايجاد سازمانی جديد برای تحقق منويات معظم‌ له، بر اساس اهداف و وظايف معين تشکيل گرديد که در کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظايف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.

  نهاد نمايندگی در دانشگاهها در جهت نيل به اين اهداف و وظايف الهی دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود قرار داده است :

  1ـ تأکيد و تلاش جدی بر حرکت‌های زيربنايی و عميق فرهنگی در راستای رشد و توسعه انديشه‌ها و آگاهيهای دينی و اسلامی دانشجويان و دانشگاهيان.

  2ـ ايجاد و تقويت روحيه تحرک و مشارکت فعال دانشجويان و دانشگاهيان در عرصه فعاليتهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه و دانشگاهها.

  بر همين اساس نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اهتمام و جديت تمام نسبت به برنامه‌ريزی و ايجاد هماهنگی و ارتباط با نهادها و تشکل‌های دانشجويی اقدام نموده و در جهت ايجاد ارتباط با اساتيد و نيروهای فرهنگی و مذهبی گامهای مؤثری برداشته است

 
آيين‌نامه اجرايی دستورالعمل اخير مقام معظم رهبری در خصوص فعاليتهای فرهنگی که جنبه دينی دارند

  ماده 1 ـ مسئوليت کليه امور مربوط به فعاليتهای فرهنگی دينی که به لحاظ موضوع و ماهيت، دينی و مذهبی هستند و مستقيماً در جهت تبيين و ترويج معارف و ارزشهای اسلامی می‌باشند، اعم از برنامه‌ريزی و اجرای آنها به عهده نهاد می‌باشد
  اين فعاليتها عبارتند از :

  ـ اقامه نماز جماعت و امور مساجد و نمازخانه‌ها
  ـ دعوت از روحانيون و مبلغين
  ـ برگزاری مراسم و مناسبتها و سخنرانيهای مذهبی
  ـ برگزاری برنامه‌های قرآنی حفظ ـ قرائت و مفاهيم
  ـ امور مربوط به هيأت و محافل و مجالس مذهبی
  ـ امور مربوط به تبيين احکام شرعی
  ـ برگزاری مسابقات دينی و اسلامی
  ـ برگزاری برنامه‌ها، سمينارها و محافل بحث و بررسی مسائل دينی و اسلامی
  ـ برگزاری آموزش فوق برنامه‌، متون دينی و معارف اسلامی و علوم حوزه‌ای
  ـ امور مربوط به تدوين و انتشار نشريات و جزوات دينی
  ـ امور مربوط به کتابخانه‌ها و نوارخانه‌های خاص مذهبی
  ـ برگزاری اردوهای تربيتی، دينی و سفرهای زيارتی
  ـ امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب ضوابط و مقررات
  ـ برگزاری برنامه‌های ادبی و هنری ويژه موضوعات مذهبی
  ـ انجام مشاوره‌های دينی، معنوی و اخلاقی

  تبصره : اجرای برنامه‌های فوق با هماهنگی فيمابين نهاد و مديريت دانشگاه خواهد بود.

  ماده 2 ـ مسئوليت بخش دينی فعاليتهای فرهنگی عام به عهده نهاد بوده و اجرای آنها نيز با هماهنگی فيمابين نهاد و مديريت صورت می‌گيرد.

  ماده 3 ـ کليه تشکلهای دانشگاهی کماکان متناسب با شرح وظايفشان مجاز به برنامه‌ريزی و اجرای فعاليتهای خود می‌باشند.

  ماده 4 ـ نهاد نمايندگی می‌تواند اجرای برخی از فعاليتهای فرهنگی دينی را به مديريتهای دانشگاه واگذار نمايد.

  ماده 5 ـ امکانات و تسهيلات لازم برای انجام وظائف مستمر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری از قبيل فضای کار ـ لوازم اداری ـ سرويس نقليه بر اساس آئين‌‌نامه‌های دانشگاه تأمين می‌شود.

  ماده 6 ـ بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با مديريت اجرای برنامه‌های فرهنگی دينی نهاد ـ اعم از آن که خود نهاد مجری باشد و يا اجرای آنها را به مديريت، تشکلها و نهادها واگذار نمايد ـ با استفاده از امکانات، اعتبارات و تسهيلات موجود دانشگاه صورت می‌گيرد و امکانات و تسهيلات غير موجود نيز در حد امکان از سوی دانشگاه تهيه می‌گردد.

  ماده 7 ـ جهت هماهنگی اجرائی کليه فعاليتهای فرهنگی در دانشگاه شورائی با رياست رئيس دانشگاه و مرکب از مسئول نهاد ـ معاون فرهنگی نهاد معاون دانشجويی دانشگاه و بر حسب مورد نمايندگان تشکلها و نهادهای انقلابی و مسئولين دانشگاه تشکيل می‌شود.

  تبصره : تشکلها و نهادهای مدعو با توافق رئيس دانشگاه و مسئول نهاد تعيين می‌شوند.
 
 
  اساسنامه نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

  مصوب جلسات 322 ، 323 و 324 مورخ 5/11/72 ، 19/11/72 و 3/12/72

  مقدمه

  بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آيت‌ا... خامنه‌ای مدظله‌ العالی مبنی بر تجديد نظر در اساسنامه شورای نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره 1368/ دش مورخ 28/6/69 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحيه‌های آن) و ايجاد سازمان جديدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها” با اين اهداف، وظائف و سازمان تشکيل می‌شود:

  ماده 1 ـ نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگی ناميده می‌شود نهادی است که زير نظر معظم‌ له در کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظائف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.

  ماده 2 ـ اهداف:
  1 ـ توسعه و تعميق آگاهيها و علائق اسلامی دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهای اسلامی.
  2 ـ ايجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهيان.
  3 ـ رشد بينش سياسی در محيط دانشگاه.
  4 ـ حمايت و هدايت فکری تشکلهای دانشجوئی و دانشگاهی.
  5 ـ حاکميت بخشيدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرائی و علمی.
  6 ـ مقابله با ترويج عقائد و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقويت روح خود باوری و استقلال فکری.
  7 ـ تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

  ماده 3 ـ وظائف:
  1 ـ تبيين مسائل سياسی، اجتماعی و فرهنگی از طريق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
  2 ـ انجام دادن مسئوليتهای روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامی و مراسم دينی.
  3 ـ اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربيتی در زمينه علوم و معارف اسلامی از قبيل برگزاری گردهمائيها و نشستهای تخصصی، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليتهای فوق برنامه و مانند آن.
  4 ـ حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمائی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگوئی به مسائل شرعی.
  5 ـ هدايت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی و تقويت فعاليتهای اسلامی در دانشگاه.
  6 ـ مطالعه و بررسی وضع دينی و اعتقادی و گرايشهای فرهنگی و سياسی در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائيها برای دستيابی به راه‌حلهای مناسب.
  7ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاهها.
  8 ـ همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتيبانی از آنها برای تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.
  9 ـ گزينش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کيفيت ارائه آن دروس و ارزيابی عملکرد آنان.
  10 ـ تائيد رئيس پيشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رئيس دانشگاه.
  11 ـ نظارت بر رعايت موازين اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره دانشگاهها، تشکلها و فعاليتهای فرهنگی و سياسی ـ اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نيز نشريات داخلی دانشگاه.
  12 ـ بررسی مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی.
  13 ـ حمايت از نيروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
  14 ـ اعلام نظر کتبی درباره خلافهای بين متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها وديدگاههای دينی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد، به مسئولان ذيربط، برای اصلاح.

  تبصره 1 : درمواردی که اجرای بندهای اين ماده نياز به حضور مسئول نهاد در يکی از شوراها، هيئتها يا کميته‌های وزارتخانه‌، دانشگاه يا دانشکده داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.

  تبصره 2 : به منظور اجرای وظايف ناشی از اين ماده، صورت جلسات شوراها و هيئتها و کميته‌های تبصره 1 به اطلاع مسئول نهاد می‌رسد.

  تبصره 3 : مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر يک از موارد بررسی و اقدام لازم کتباً به رئيس يا مسئولان دانشگاه يا مرکز آموزش عالی اعلام می‌دارد، در صورت عدم موفقيت يا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمايندگان احاله می‌شود تا با حضور طرفين بررسی و تصميم‌ نهايی اتخاذ شود.

  15 ـ عضويت نماينده‌ای از نهاد در شورای عالی برنامه‌ريزی و نماينده‌ای در هيئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمايندگانی در هيئت‌های عالی گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اين چهار نماينده به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد.

  ماده 4 ـ ارکان نهاد نمايندگی عبارتند از:
  1 ـ شورای نمايندگان مقام معظم رهبری.
  2 ـ رياست نهاد.
  3 ـ دفاتر نمايندگان در دانشگاهها.

  ماده 5 ـ شورای نمايندگان مقام معظم رهبری عاليترين مرجع سياستگذاری نهاد است و اعضای آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می‌کنند.

  ماده 6 ـ رئيس نهاد برترين مسئول اجرائی نهاد است و با پيشنهاد شورای نمايندگان توسط مقام معظم رهبری برای مدت 3 سال تعيين می‌شود.

  ماده 7 ـ مسئول دفتر نمايندگی در دانشگاه مسئوليت اداره دفتر و اجرای وظايف نهاد در حيطه دانشگاه را بر عهده دارد و زير نظر رئيس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آيين‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی وی فعاليت می‌کند.

  ماده 8 ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگی در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شورای نمايندگان و حکم رئيس شورا صورت می‌گيرد.

  ماده 9 ـ وظايف شورای نمايندگان:
  1 ـ تصويب سياستها و خط مشی‌ها، نمودار تشکيلاتی و شرح وظائف قسمتها.
  2 ـ پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبری.
  3 ـ تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن برای تصويب به مراجع ذيصلاح.
  4 ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای نمايندگان و عملکرد نهاد.
  5 ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگان در دانشگاه با امضای رئيس شورای نمايندگان پس از پيشنهاد رئيس نهاد و مشورت با رئيس دانشگاه.
  6 ـ تصويب تشکيلات دفاتر نمايندگی و محدوده وظايف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه.

  ماده 10 ـ وظائف و اختيارات رئيس نهاد:
  1 ـ ادراه کليه امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات.
  2 ـ اجرای مصوبات شورای نمايندگان.
  3 ـ نظارت بر حسن اجرای وظايف دفاتر و واحدها و فعاليتهای جاری نهاد در دانشگاهها و پيگيری اشکالات و تخلفات احتمالی.
  4 ـ پيشنهاد برنامه محتوائی و طرحهای اجرايی برای تصويب در شورای نمايندگان.
  5 ـ تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمايندگی در دانشگاهها برای انجام وظائف محول.
  6 ـ پيشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه در هر مورد به شورای نمايندگان برای صدور حکم.
  7 ـ تهيه سياستها، خط مشی‌ها، نمودار تشکيلاتی و شرح وظائف قسمتها و ارائه به شورای نمايندگان برای تصويب.
  8 ـ تهيه و تدوين برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.
  9 ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلی نهاد.
  10 ـ تشکيل شورائی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسی طرحها و برنامه‌های محتوائی نهاد.
  11 ـ جذب و تربيت فضلای روحانی برای تصدی مسئوليتها در نهاد نمايندگی.

  تبصره: با تصويب شورای نمايندگان، رئيس نهاد می‌تواند برخی از وظائف دفاتر نمايندگی را به طور متمرکز اجرا کند.

  ماده 11 ـ هيأت رئيسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگی نسبت به هرگونه پشتيبانی و تأمين نيازهای دفتر اعم از نيروی انسانی و فضا و تجهيزات در چهارچوب امکانات دانشگاه، تصميم‌گيری و اقدام می‌کند.

  ماده 12 ـ بودجه نهاد همه ساله در رديف مستقل در بودجه کل کشور پيش‌بينی می‌ شود و دفتر نمايندگی می‌تواند علاوه بر اعتباراتی که از نهاد نمايندگی دريافت می‌کند، از بودجه‌ای که در رديف راجع به مسائل فرهنگی، همه سالها در بودجه دانشگاه منظور می‌شود استفاده کند.

  تبصره: اجرای اين اساسنامه برای دانشگاههای غيردولتی موکول به تهيه متمم جداگانه‌ای برای اين قبيل مؤسسات و تصويب در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

  ماده 13 ـ اين اساسنامه که در 13 ماده و 5 تبصره در تاريخ 3/12/72 به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است بند 15 ماده 3 آن در جلسه 374 مورخ 25/2/75 تکميل شد.

   دانلود فایل : darbare ma.pdf           حجم فایل 362 KB